VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Výběrové řízení na pronájem nebytových prostorů (provozovatel restaurace)

Datum: 15. 3. 2024

V souladu se "Zřizovací listinou příspěvkové organizace obce Smilovice", která byla vydána na základě usnesení Zastupitelstva obce Smilovice č. 11a/4/2023 ze dne 5. 6. 2023, zveřejňuje příspěvková organizace Sportcentrum Smilovice záměr pronájmu nebytových prostorů ve vlastnictví obce Smilovice, tj. části prostorů v budově Sportcentra Smilovice, Smilovice č.p. 168, na pozemku St. parc. č. 298, 209, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří vše v k.ú. Smilovice u Třince, obec Smilovice, vedeno na LV č. 1.

Jedná se o nebytové prostory nacházející se v budově č.p 168 ve Smilovicích, a to soubor místností umístěných v I. NP určený k provozování restaurační činnosti viz Tabulka níže. Součásti sportoviště Bowlingu jsou i dvě dráhy včetně příslušenství. Uvedený soubor je nedělitelný, uspořádání místnosti je zobrazeno v přiložené situaci.

Nabízíme:

 • Široké spektrum zákazníků Sportcentra Smilovice:
 1. sportovní soustředění a příměstské kempy (polopenze, plné penze) – letní prázdniny / prodloužené víkendy v zimním období,

 2. sportovní turnaje – jednorázové akce během celého roku, v zimních měsících dlouhodobé soutěže,

 3. utkání a tréninky místního sportovního klubu (fotbal, tenis, stolní tenis) – mládež a dospělí,

 4. společenské akce – firemní, plesy, oslavy narozenin, nadační běh, obecní, školní aj.

 • Možnost pořádání vlastních akcí v celém areálu vždy po domluvě s vedením Sportcentra Smilovice, p.o.
 • Nástup/převzetí dotčených prostorů 1. 5. 2024.
 • K dispozici bude základní vybavení kuchyně a restaurace.


Podmínky pronájmu:

 • Součinnost s vedením Sportcentra Smilovice, p.o., obcí a místními spolky.
 • Zajištění občerstvení při obecních aktivitách.
 • Zodpovědný, vstřícný, flexibilní a pozitivní přístup k pronajímateli a zákazníkům.
 • Dodržování podmínek uvedených v nájemní smlouvě.
 • Délka pronájmu na dobu neurčitou.
 • Minimální výše měsíčního nájmu 25 000,- Kč bez DPH (bez záloh na energie a jiných poplatků).
 • Při uzavření nájemní smlouvy uhrazení kauce ve výši jednoho měsíčního nájmu ke dni podpisu nájemní smlouvy.
 • Pravidelný, celoroční provoz restaurace dle vymezení v Nájemní smlouvě.


Kvalifikační požadavky na provozovatele:

 • Alespoň 2 roky aktivní činnosti v oboru (výhodou).
 • Kvalifikační předpoklady v souladu s požadavky živnostenského zákona (zájemce doloží úředně ověřenou kopií).
 • Trestní bezúhonnost (originál nebo ověřená kopie výpisu z rejstříku trestů ne starší 30 dnů) a bezdlužnost vůči orgánům státní správy (čestné prohlášení).
 • Existence pracovněprávního vztahu s kuchařem, který je aktivní alespoň po dobu 2 let v praxi.


V žádosti je nutno uvést:

 • Předmět pronájmu.
 • Jméno a příjmení žadatele u fyzické osoby / firma a statutární zástupce u právnické osoby.
 • Adresa žadatele / sídlo firmy, datum narození, IČ, DIČ.
 • Telefon a e-mail žadatele.
 • Živnostenský list / u právnických osob i výpis z obchodního rejstříku.
 • Čestné prohlášení žadatele, že nemá vůči Sportcentru Smilovice, p.o. a Obci Smilovice žádné závazky po splatnosti.
 • Výši cenové nabídky měsíčního nájmu.
 • Doložení praxe a pracovněprávního vztahu s kuchařem.
 • Čestné prohlášení o přečtení přiložené Nájemní smlouvy a veškerých příloh.
 • Nezbytnými součástmi nabídky je koncepce rozvoje a strategie restaurace, která obsahuje:
 1. cíle a priority,
 2. strategie spolupráce s vedením Sportcentra Smilovice, p.o., Obce Smilovice a místními spolky,
 3. předpokládané stavební a jiné úpravy,
 4. nabízené služby (přehled služeb, rozsah nabídky nápojů, značka prodávaného piva, studených a teplých jídel, koncept nápojového a jídelního lístku, včetně přibližných cenových hladin).


Hodnotící kritéria:


Způsob hodnocení nabídek:

Za nejvhodnější nabídku bude považována nabídka, která bude obsahovat všechny náležitosti požadované v této dokumentaci, bude prokazovat způsobilost účastníka výběrového řízení a na základě posouzení uvedených kritérií získá nejvyšší počet bodů.

Nabídky budou posouzeny neveřejně dne 10. 4. 2024 v 16:30. Vítěz výběrového řízení bude vybrán komisí, jejímž členy budou zástupci z řad zastupitelstva obce. Tato komise bude zvolena na základě hlasování během řádného zasedání zastupitelstva obce. Informace o výsledcích výběrového řízení budou doručeny do 7 pracovních dní od data posouzení nabídek.


Průběh hodnocení

Jednotlivé bodové výsledky včetně nejvhodnější nabídky budou vynásobeny vahou kritéria dle výše uvedených hodnotících kritérií. Maximální počet bodů za jednotlivá kritéria je 100 bodů. Maximální počet bodů u kritéria týkající se nabídnuté ceny za pronájem získá nabídka s návrhem nejvyššího nájemného (100 bodů). Jednotlivé bodové výsledky včetně nejvhodnější nabídky budou vynásobeny vahou kritéria.

Výsledky hodnocení jednotlivých dílčích kritérií se sečtou a nejvhodnější nabídkou bude nabídka, která získá nejvyšší počet bodů. K podpisu smlouvy bude následně vyzván účastník předkládající nabídku, která se umístila první v pořadí. Pokud k podpisu smlouvy z jakýchkoliv důvodů nedojde, může vyhlašovatel vyzvat postupně k podpisu smlouvy účastníky z dalších pozic.


Další informace:

 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo finálně upravit konečné znění smlouvy před jejím podpisem v návaznosti na případné změny přípustné při vyhotovování čistopisu smlouvy a učinit některé formální úpravy nemající povahu "podstatných" změn.
 • Vyhlašovatel je oprávněn výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodů.
 • Vyhlašovatel je oprávněn veškeré přijaté nabídky odmítnout a neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem.
 • Účastníci výběrového řízení nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v řízení.
 • Žadatel může podat pouze jednu nabídku.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ponechat si všechna vyhotovení podaných nabídek, a to i po skončení řízení.
 • Finální znění veškerých příloh Nájemní smlouvy bude předloženo při podpisu Nájemní smlouvy s vítězným účastníkem.


V příloze Nájemní smlouva a další dle textu v ní (níže ke stažení). Své nabídky, návrhy, podněty a připomínky i žádosti o pronájem můžete zasílat/doručit osobně na adresu: Sportcentrum Smilovice, Smilovice 168, 739 55 Smilovice, do termínu 10. 4. 2024 do 10:00. K nabídkám předloženým po stanoveném termínu se nepřihlíží. Nabídka bude podána v českém jazyce, v neporušené obálce nadepsané "Provozovatel restaurace Smilovice".


Ing. Martin Lipowczan, ředitel


Soubory ke stažení (formát PDF):